Vyhláška č. 267/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnú č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994 do31.03.1997
Účinnosť od 01.11.1994 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.