Zákon č. 256/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce

(v znení č. r1/c6/1995 Z. z.)

Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994 do30.06.2000
Účinnosť od 01.10.1994 do30.06.2000
Zrušený 95/2000 Z. z.