Zákon č. 252/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

(v znení č. 180/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 73/1994
Platnosť od 19.09.1994
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 180/2014 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
19.09.1994 - 30.06.2015

Pôvodný predpis

19.09.1994