Zákon č. 250/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Čiastka 73/1994
Platnosť od 19.09.1994
Účinnosť od 01.10.1994

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.09.1994