Oznámenie č. 25/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva jednotné triedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí a jednotný spôsob evidencie o ich plnení (rozpočtová skladba)

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do17.01.1996
Zrušený 15/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.