Zákon č. 248/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch

(v znení č. 300/2005 Z. z.)

Čiastka 71/1994
Platnosť od 17.09.1994
Účinnosť od 01.01.2006