Zákon č. 244/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994
Účinnosť od 13.09.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.09.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.09.1994