Zákon č. 240/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994
Účinnosť od 13.09.1994

OBSAH