Oznámenie č. 237/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994 do31.12.2002
Zrušený 723/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 334/1994 Z. z. a nadobudli záväznosť 1. decembra 1994. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 369/1996 Z. z. ...

237

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. V/1-31 370/1992, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania u fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť v sústave jednoduchého účtovníctva.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.