Nariadenie vlády č. 234/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu

(v znení č. 340/1994 Z. z.)

Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994 do31.12.2002
Účinnosť od 12.12.1994 do31.12.2002
Zrušený 303/1995 Z. z.

234

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. augusta 1994

o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Na osobitnom príjmovom účte štátneho rozpočtu sa sústreďujú výnosy z pokút uložených orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

(1) Orgán štátnej správy, ktorý ukladá pokuty, sleduje a vymáha ich úhradu (ďalej len „orgán“), otvorí v príslušnej pobočke Národnej banky Slovenska osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu s predčíslím 3017 – Penále a pokuty s vlastným rozlišovacím znakom (ďalej len „osobitný účet“), na ktorý sa poukážu príjmy podľa § 1.

(2) Príjmy na osobitnom účte podľa odseku 1 účtuje orgán na syntetickom účte 235 v analytickom členení podľa rozpočtovej skladby.

§ 3

(1) Prostriedky sústredené na osobitnom účte môže orgán použiť na

a) hmotnú zainteresovanosť zamestnancov až do výšky 25 % sumy zaplatených pokút podľa § 1 v príslušnom rozpočtovom roku, pričom objem vyplatenej hmotnej zainteresovanosti zamestnancom nesmie prekročiť 15 % skutočne vyplatených mzdových prostriedkov orgánu bez ostatných osobných výdavkov nezvýšených o sumu odmien vyplatených z tohto titulu vrátane výdavkov na poistenie podľa osobitných predpisov,1a)

b) obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného na činnosť, a to na nákup a technické zhodnotenie nehnuteľností, na nákup výpočtovej techniky a programového vybavenia, na nákup spojovacej techniky, na nákup prostriedkov osobnej ochrany a na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov.

(2) Ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ústredný orgán“) povolí prekročenie schváleného limitu výdavkov o výšku prostriedkov sústredených na osobitnom účte.

(3) O rozdelení prostriedkov podľa odseku 1 rozhoduje vedúci orgánu štvrťročne, výšku hmotnej zainteresovanosti vedúceho orgánu určuje vedúci nadriadeného orgánu.

(4) Vedúci ústredného orgánu môže určiť bližšie podmienky použitia prostriedkov osobitného účtu pre orgány v jeho pôsobnosti podľa odseku 1 vzhľadom na osobitosti a potreby kapitoly. Vedúci orgánu prizná výšku finančných prostriedkov určenú na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov podľa zásad vydaných príslušnými ústrednými orgánmi.

§ 4

Porušenie podmienok použitia prostriedkov osobitného účtu ustanovených v § 3 tohto nariadenia je porušením rozpočtovej disciplíny podľa osobitných predpisov.2)

§ 4a

Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže na návrh príslušného ústredného orgánu povoliť v odôvodnených prípadoch výnimky z ustanovenia § 3 tohto nariadenia.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/1993 Z. z. o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.

2) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.