Zákon č. 230/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/1994
Platnosť od 05.09.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.1994 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.