Vyhláška č. 23/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb.

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do31.01.2002
Účinnosť od 18.02.1994 do31.01.2002
Zrušený 26/2002 Z. z.

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 31. januára 1994,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 37 zákona č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 2 a v § 3 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky" nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky".

2. V § 2 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. g) a v § 5 sa slová „Federálne ministerstvo zahraničného obchodu" v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v príslušnom tvare.

3. V § 2 ods. 2, 3 a 4, § 4 ods. 3 písm. a) a d) a v § 4 ods. 4 písm. b) a d) sa slovo „česko-slovenský" v príslušnom tvare nahrádza slovom „slovenský" v príslušnom tvare.

4. Príloha vyhlášky sa nahrádza prílohou č. 1 tejto vyhlášky.1) Prílohy 2, 3, 4 a 5 vyhlášky sa nahrádzajú prílohami č. 2, 3, 4 a 5 tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Ducký v. r.


Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

Vzor 05

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierkyĺ zákonov a vydáva sa ako publikácia pod názvom „Zoznam tovarov a technológií,ĺ ktoré podliehajú kontrolnému režimu".