Oznámenie č. 228/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. RL–714/2–91, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. marca 1993 č. VS–90–5/93

Čiastka 65/1994
Platnosť od 27.08.1994 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

228

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 3, § 15 ods. 3 a § 69 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike

výnos z 18. augusta 1994 č. UPV-234-21/94, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. RL-714/2-91, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 567/1991 Zb.) v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. marca 1993 č. VS-90-5/93 (oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 67/1993 Z. z.).

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje kvalifikačné predpoklady na hodnosti a funkcie, čas určený na zotrvanie v služobnom pomere po skončení štúdia a výšku úhrady nákladov vynaložených na získanie alebo zvýšenie vzdelania pri nesplnení záväzku na službu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos bol uverejnený v čiastke 55/1994 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 55 a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru.