Zákon č. 226/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore

(v znení č. 300/2008 Z. z., 438/2013 Z. z.)

Čiastka 65/1994
Platnosť od 27.08.1994
Účinnosť od 15.01.2014 do31.12.2015
Zrušený 440/2015 Z. z.