Oznámenie č. 225/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami

Čiastka 64/1994
Platnosť od 26.08.1994 do31.03.1998
Zrušený 202/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.