Oznámenie č. 220/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 63/1994
Platnosť od 24.08.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.