Vyhláška č. 215/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov

Čiastka 61/1994
Platnosť od 18.08.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.09.1994 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH