Oznámenie č. 212/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 336/1996 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom 1. decembra 1996.

Pôvodný predpis

16.08.1994