Vyhláška č. 210/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa určuje postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994 do31.12.1996
Účinnosť od 16.08.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.