207

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 31. mája 1994

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Richarda Rapanta a členov senátu JUDr. Jána Klučku a JUDr. Viery Mrázovej na neverejnom zasadnutí 31. mája 1994 vo veci návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na výklad § 1 ústavného zákona č. 496/1990 Zb. o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rozhodol a podáva tento výklad:

1. Okruh hnuteľných vecí, ktoré politické strany, ich orgány a organizačné zložky vymenované v § 1 ods. 1 ústavného zákona č. 496/1990 Zb. sú povinné vydať štátu - Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, podľa § 1 ods. 1 tohto ústavného zákona, možno určiť len s uplatnením § 1 ods. 2 ústavného zákona č. 496/1990 Zb., lebo ten vymenúva tie hnuteľné veci, ktoré nie sú politické strany, ich orgány a organizačné zložky vymenované v § 1 ods. 1 tohto ústavného zákona povinné vydať.

2. Okruh hnuteľných vecí určený uplatnením ustanovení § 1 ods. 1 a ods. 2 ústavného zákona č. 496/1990 Zb. (bod 1) a naň sa viažuce všetky povinnosti vyplývajúce z tohto ústavného zákona treba uplatňovať na účely ústavného zákona č. 496/1990 Zb. v celom jeho rozsahu, lebo iný spôsob určenia ani iný okruh hnuteľných vecí tento ústavný zákon neupravuje.

3. Povinnosť politických strán, ich orgánov a organizačných zložiek vymenovaných v § 1 ods. 1 ústavného zákona č. 496/1990 Zb., upravená v § 1 ods. 3 tohto ústavného zákona, t. j. vydať do tridsiatich dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona štátu - Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, peňažnú sumu zodpovedajúcu cene vecí alebo majetkových práv uvedených v § 1 ods. 1 k 31. decembru 1989, sa nevzťahuje na hnuteľné veci tvoriace súčasť kancelárskeho a obdobného vybavenia, ktorých obstarávacia cena k 31. decembru 1989 nebola vyššia ako 5 000 Kčs, pretože nepatria do okruhu druhovo určených hnuteľných vecí podľa § 1 ods. 1 tohto ústavného zákona, ku ktorým sa viaže povinnosť vydať peňažnú sumu podľa § 1 ods. 3 ústavného zákona č. 496/1990 Zb.

4. Ustanovenie § 1 ods. 4 ústavného zákona č. 496/1990 Zb. na účely výkladu spornej veci nemá právny význam.

Predseda senátu:

Richard Rapant v. r.