Zákon č. 191/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín

Čiastka 54/1994
Platnosť od 29.07.1994
Účinnosť od 01.09.2009
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994