Oznámenie č. 19/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode majetkových účastí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných menových a finančných inštitúciách do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

Čiastka 6/1994
Platnosť od 18.02.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 4 ods. 4 výmenou nót 13. októbra 1993 s tým, že podľa článku 4 ods. 3 sa vykonávala od 1. januára 1993.