Zákon č. 187/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 289/1995 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 53/1994
Platnosť od 29.07.1994 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.1996 do31.12.2011
Zrušený 289/1995 Z. z.