18

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. januára 1994,

ktorým sa vydáva Liečebný poriadok Poisťovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje bližšie podmienky a rozsah poskytovania špecifickej zdravotníckej starostlivosti financovanej z fondu zdravotného poistenia Poisťovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „poisťovňa“).

§ 2

Špecifická zdravotnícka starostlivosť

Za špecifickú zdravotnícku starostlivosť sa na účely tohto nariadenia považuje poskytovanie špecifickej preventívnej, špecifickej dispenzárnej a špecifickej stomatologickej zdravotníckej starostlivosti, ako aj poskytovanie liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb nad rámec potrebnej zdravotníckej starostlivosti ustanovenej osobitným predpisom.1)

§ 3

Osobný rozsah poskytovania špecifickej zdravotníckej starostlivosti

Špecifická zdravotnícka starostlivosť sa poskytuje

a) poistencom povinne poisteným podľa § 4 ods. 1 zákona,

b) pilotom a posádkam lietadiel, príslušníkom Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky, potápačom a pyrotechnikom, vodičom služobných motorových vozidiel, špeciálnej techniky a vozidiel osobitných služieb a poistencom pracujúcim na pracoviskách s rizikom škodlivého pôsobenia profesijnej infekcie, ionizujúceho a iného elektromagnetického žiarenia, chemických karcinogénov, chemických škodlivín a fyzikálnych vplyvov, ktorým poistný vzťah vznikol podľa § 4 ods. 2 zákona,

c) poistencom, ktorým poistný vzťah vznikol podľa § 4 ods. 3 zákona.

§ 4

Špecifická preventívna zdravotnícka starostlivosť

(1) Špecifická preventívna zdravotnícka starostlivosť zahŕňa periodické a mimoriadne preventívne lekárske prehliadky.

(2) Periodická preventívna lekárska prehliadka sa vykonáva jedenkrát ročne.

(3) U pilotov a posádok lietadiel sa periodická preventívna lekárska prehliadka vykonáva dvakrát ročne.

(4) Do periodickej preventívnej lekárskej prehliadky sa zahŕňa aj lekárske vyšetrenie vykonané ambulantne alebo ústavne2), ak sa uskutočnilo v období troch mesiacov pred lehotou stanovenou na periodickú preventívnu lekársku prehliadku alebo tri mesiace po nej.

(5) Mimoriadna preventívna lekárska prehliadka sa vykonáva podľa zdravotného stavu poistencov uvedených v § 3.

(6) Špecifická preventívna zdravotnícka starostlivosť sa vykonáva v zmluvných zdravotníckych zariadeniach poisťovne.

§ 5

Špecifická dispenzárna zdravotnícka starostlivosť

(1) Špecifická dispenzárna zdravotnícka starostlivosť zahŕňa periodické preventívne lekárske prehliadky a dispenzárne lekárske prehliadky poistencov uvedených v § 3.

(2) Periodicitu dispenzárnych lekárskych prehliadok určuje ošetrujúci lekár podľa zdravotného stavu poistenca.

§ 6

Špecifická stomatologická starostlivosť

Špecifická stomatologická starostlivosť zahŕňa

a) výkony kompletného stomatologického ošetrenia poistenca, po služobnom úraze3) alebo pracovnom úraze4) a chorobe z povolania vrátane vyhotovenia snímacej, prípadne pevnej náhrady chrupu,

b) základné konzervačné ošetrenie chrupu vrátane fotokompozitov,

c) vyhotovenie dočasnej snímacej náhrady chrupu do doby vyhotovenia a nasadenia stálej snímacej náhrady chrupu.

§ 7

(1) Poisťovňa hradí liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby na odstránenie následkov služobného úrazu3) alebo pracovného úrazu4) a choroby z povolania.

(2) Lekári, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s poisťovňou, predpisujú lieky, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby poistencom v ambulantnej starostlivosti na receptúrne blankety a poukazy určené poisťovňou.

§ 8

(1) Pri poskytovaní špecifickej zdravotníckej starostlivosti v zmluvných zdravotníckych zariadeniach poisťovňa hradí zdravotnícke výkony uvedené v § 4, 5, 6 a 7.5)

(2) Poisťovňa hradí vstupné lekárske prehliadky poistencom, ktorí boli prijatí do služobného pomeru.


§ 9

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok.

2) § 17, § 18 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v zneníĺ neskorších predpisov.

3) § 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

4) § 190 Zákonníka práce.

5) § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 9/1993 Z. z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.