Oznámenie č. 178/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do dvojstranných zmlúv uzavretých s Dánskym kráľovstvom, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika

Čiastka 51/1994
Platnosť od 21.07.1994