Oznámenie č. 176/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o priateľských vzťahoch a spolupráci

Čiastka 51/1994
Platnosť od 21.07.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín 23. mája 1994 podľa jej článku 23.