Úplné znenie č. 173/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 51/1994
Platnosť od 21.07.1994 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 563/2009 Z. z.

Pôvodný predpis

21.07.1994