Vyhláška č. 163/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam

Čiastka 46/1994
Platnosť od 29.06.1994 do25.05.1995
Účinnosť od 01.08.1994 do25.05.1995
Zrušený 98/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. augustom 1994

OBSAH