162

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. júna 1994,

ktorým sa vydáva Liečebný poriadok Vojenskej zdravotnej poisťovne

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 92/1994 Z. z. o Vojenskej zdravotnej poisťovni (ďalej len „zákon") nariaďuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje bližšie podmienky a rozsah poskytovania špecifickej zdravotníckej starostlivosti financovanej z fondu zdravotného poistenia Vojenskej zdravotnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa").

§ 2

Špecifická zdravotnícka starostlivosť

(1) Špecifickou zdravotníckou starostlivosťou sa na účely tohto nariadenia rozumie poskytovanie špecifickej preventívnej, špecifickej dispenzárnej a špecifickej stomatologickej zdravotníckej starostlivosti, ako aj poskytovanie liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb nad rámec potrebnej zdravotníckej starostlivosti ustanovenej osobitnými predpismi1).

(2) Špecifická zdravotnícka starostlivosť podľa odseku 1 sa poskytuje v zmluvných zdravotníckych zariadeniach.

§ 3

Osobný rozsah poskytovania špecifickej zdravotníckej starostlivosti

Špecifická zdravotnícka starostlivosť sa poskytuje

a) poistencom povinne poisteným podľa § 4 ods. 1 zákona,

b) pilotom a posádkam lietadiel, výkonným výsadkárom, potápačom a pyrotechnikom, vodičom služobných motorových vozidiel a špeciálnej techniky a poistencom pracujúcim na pracoviskách s rizikom škodlivého pôsobenia profesijnej infekcie, ionizujúceho a iného elektromagnetického žiarenia, chemických karcinogénov, chemických škodlivín a fyzikálnych vplyvov, ktorým poistný vzťah vznikol podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona,

c) poistencom, ktorým poistný vzťah vznikol podľa § 5 ods. 2 zákona.

Vecný rozsah poskytovania špecifickej zdravotníckej starostlivosti

§ 4

Špecifická preventívna zdravotnícka starostlivosť

(1) Špecifická preventívna zdravotnícka starostlivosť zahŕňa periodické preventívne lekárske prehliadky.

(2) Periodická preventívna lekárska prehliadka sa vykonáva jedenkrát ročne, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(3) Periodická preventívna lekárska prehliadka sa vykonáva dvakrát ročne, ak ide o

a) vojakov v základnej a náhradnej vojenskej službe,

b) pilotov a posádky lietadiel, výkonných výsadkárov, potápačov a pyrotechnikov, vodičov špeciálnej techniky a poistencov pracujúcich na pracoviskách s rizikom škodlivého pôsobenia profesijnej infekcie, ionizujúceho a iného elektromagnetického žiarenia, chemických škodlivín a fyzikálnych vplyvov.

(4) Za periodickú preventívnu lekársku prehliadku sa považuje aj lekárske vyšetrenie vykonané ambulantne alebo ústavne2), ak sa uskutočnilo v období troch mesiacov pred lehotou ustanovenou na periodickú preventívnu prehliadku alebo tri mesiace po nej.

§ 5

Špecifická dispenzárna zdravotnícka starostlivosť

(1) Špecifická dispenzárna zdravotnícka starostlivosť zahŕňa periodické preventívne lekárske prehliadky podľa § 4 a dispenzárne lekárske prehliadky.

(2) Periodicitu dispenzárnych lekárskych prehliadok určuje ošetrujúci lekár podľa zdravotného stavu poistenca.

§ 6

Špecifická stomatologická starostlivosť

Špecifická stomatologická starostlivosť zahŕňa

a) preventívne stomatologické prehliadky pilotov, posádok lietadiel a výkonných výsadkárov dvakrát ročne,

b) vyhotovenie dočasnej snímacej náhrady chrupu do vyhotovenia a nasadenia stálej snímacej náhrady chrupu.

§ 7

Poskytovanie liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb

(1) Poisťovňa môže hradiť v plnej výške poskytovanie vybraných druhov liekov kategórie 2 podľa osobitného predpisu3) vojakom v základnej a náhradnej vojenskej službe a žiakom a študentom vojenských škôl, ktorí nie sú vojakmi z povolania.

(2) Poisťovňa môže hradiť v plnej výške lieky kategórie 2, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby podľa osobitného predpisu3) poskytnuté na odstránenie alebo zmiernenie následkov pracovného úrazu a choroby z povolania.

Spoločné ustanovenia

§ 8

Liečenie v posádkových a útvarových ošetrovniach sa nepovažuje za ústavnú starostlivosť.

§ 9

Lekári, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s poisťovňou, predpisujú lieky, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby poistencom v ambulantnej starostlivosti na receptúrne blankety a poukazy určené poisťovňou.

§ 10

Pri poskytovaní špecifickej zdravotníckej starostlivosti v zmluvných zdravotníckych zariadeniach poisťovňa hradí zdravotnícke výkony uvedené v § 4, 5 a 6 podľa osobitného predpisu3).


§ 11

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.


Jozef Moravčík v.r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok.

2) § 17 a 18 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam.