Zákon č. 160/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 44/1994
Platnosť od 28.06.1994 do31.12.1994
Najbližšie účinné znenie 01.07.1994
Zrušený 274/1994 Z. z.

OBSAH

160

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 18 ods. 7 sa dopĺňa písmenom j), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14b) znie:

j) osoby, ktoré vykonávajú činnosť v náboženskej spoločnosti.14b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b) znie:

14b) § 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“.

2. V § 41 ods. 4 sa slová „do 30. júna 1994“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1994“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.