Opatrenie č. 153/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. júla 1992 a opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. novembra 1992

Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994 do25.01.1995

OBSAH