Zákon č. 151/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994 do31.12.1996
Účinnosť od 22.06.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.