Zákon č. 150/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov

Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994
Účinnosť od 22.06.1994 do19.05.2016
Zrušený 335/2011 Z. z.

OBSAH