Zákon č. 148/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia

(v znení č. r1/c60/1994 Z. z.)

Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994 do31.08.2002
Účinnosť od 01.07.1994 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.