Oznámenie č. 141/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúce zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994 do30.11.2003
Zrušený 460/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

141

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 27. mája 1994 č. 65/259/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúce zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (oznámené pod č. 8/1994 Z. z. a uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2 a 3/1994).

Týmto opatrením sa mení termín predloženia konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov určený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúcim zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

Opatrenie sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré sú povinné postupovať v účtovníctve podľa opatrenia Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992 v znení neskorších predpisov.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky po prvýkrát pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 1993.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.