Oznámenie č. 139/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platení a zúčtovaní poistného s Národnou poisťovňou a obdobnými poisťovňami a o poskytovaní a zúčtovaní príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.