Oznámenie č. 138/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o finančnom vyrovnaní záväzku vzniknutého z realizácie solidárnej záruky podľa Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky na jednej strane a Československou obchodnou bankou, a. s., na strane druhej o prevzatí záväzkov a pohľadávok vo voľne zameniteľných menách zahrnutých do centrálneho devízového zdroja do štátnych finančných aktív a pasív z 30. decembra 1992

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 23. augusta 1993 na základe článku 8 ods. 1.