Oznámenie č. 137/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994 do30.04.2004
Účinnosť do 30.04.2004
Zrušený 43/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku VII.

Pôvodný predpis

13.06.1994