Nariadenie vlády č. 130/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

(v znení č. 326/2006 Z. z.)

Čiastka 37/1994
Platnosť od 01.06.1994
Účinnosť od 01.06.2006

OBSAH

130

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. apríla 1994

jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:


§ 1

(1) Jednorazové mimoriadne odškodnenie patrí

a) vojakovi,1) civilnému personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky,1a) zamestnancovi v pracovnom pomere k zložkám civilnej ochrany a príslušníkovi jednotky civilnej ochrany, ktorý

1. pri cvičení v civilnej ochrane,

2. pri plnení úloh civilnej ochrany spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, havárie, katastrofy alebo teroristického útoku,

3. alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh;

b) osobe, ktorá poskytla pomoc

1. v súvislosti s činnosťou bezprostredne súvisiacou so záchranou osôb alebo majetku pri mimoriadnej udalosti,

2. pri záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach jednotkám civilnej ochrany na výzvu oprávnenej osoby2) alebo s jej vedomím, alebo na výzvu obce,

pričom utrpeli ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania, a následkom toho sa stali osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnými alebo invalidnými (ďalej len „poškodený“).

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje od 50 000 Sk do 250 000 Sk podľa stupňa ujmy na zdraví, najmä s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a podiel poškodeného pri poskytnutí pomoci.

§ 2

(1) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa osobitného predpisu4) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

(2) Osobám výživou odkázaným na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania, za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové mimoriadne odškodnenie do 50 000 Sk.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.


Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. d) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a) § 2 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.

2) § 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 568/2005 Z. z.

3) Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

4) § 94 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.