Nariadenie vlády č. 130/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

Čiastka 37/1994
Platnosť od 01.06.1994
Účinnosť od 01.06.1994 do31.05.2006

OBSAH

130

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. apríla 1994

jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:


§ 1

(1) Jednorazové mimoriadne odškodnenie patrí

a) vojakovi v činnej službe,1) pracovníkovi v pracovnom pomere k zložkám civilnej ochrany a príslušníkovi jednotky civilnej ochrany, ktorý

1. pri cvičení v civilnej ochrane,

2. pri plnení úloh civilnej ochrany spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, technologickej havárie, katastrofy

3. alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh;

b) osobe, ktorá poskytla pomoc

1. v súvislosti s činnosťou bezprostredne súvisiacou so záchranou osôb alebo majetku pri mimoriadnej udalosti,

2. pri záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach jednotkám civilnej ochrany na výzvu oprávnenej osoby2) alebo s jej vedomím, alebo na výzvu obce,

pričom utrpeli ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania, a následkom toho sa stali osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnými alebo invalidnými (ďalej len „poškodený“).

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje od 10 000 Sk do 50 000 Sk podľa stupňa ujmy na zdraví, najmä s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a podiel poškodeného pri poskytnutí pomoci.

§ 2

(1) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov3) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie4) takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

(2) Osobám výživou odkázaným na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa osobitných predpisov3) považuje za chorobu z povolania, za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové odškodnenie do 10 000 Sk.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.


Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republikyĺ č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

2) Napríklad § 7 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č.ĺ 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

3) Príloha č. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnychĺ vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

4) § 200 ods. 1 Zákonníka práce.