Úplné znenie č. 13/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 4/1994
Platnosť od 04.02.1994 do31.12.2001
Zrušený 491/2001 Z. z.

13

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 18. júna 1991 č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 21. decembra 1992 č. 14/1993 Z. z. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. júla 1993 č. 188/1993 Z. z.

ZÁKON

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

(1) Na podporu plynulého prispôsobovania sa výrobcov poľnohospodárskych výrobkov zmenám podmienok na trhu potravín a jeho primeranej rovnováhy sa zriaďuje Štátny fond trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve (ďalej len „fond").2)

(2) Na účel uvedený v odseku 1 fond

a) podporuje stabilizáciu alebo ekonomickými prostriedkami reguluje ponuku vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (ďalej len „výrobky") na trhu s tým, že

1. zabezpečuje nákup, úpravu, spracovanie, skladovanie, dopravu a predaj (uvádzanie do obehu) výrobkov (ďalej len „štátny intervenčný nákup"),

2. poskytuje dotácie pri vývoze výrobkov,

3. spolupracuje pri dopĺňaní zásob výrobkov do štátnych hmotných rezerv2a) a pri ich uvoľňovaní na trh,

b) zúčastňuje sa na rozhodovaní o opatreniach hospodárskej politiky na podporu a organizovanie agrárneho trhu s výrobkami (§ 4a).

(3) Štátny intervenčný nákup uskutočňuje fond za garantované ceny. Garantovaná cena je cena, za ktorú sa fond zaväzuje v prípade určitého stavu ponuky nakúpiť určitý výrobok vopred určeného množstva a kvality. Na určovanie garantovanej ceny a jej uverejňovanie platia osobitné predpisy. 2b)

(4) Určenie množstva výrobkov, spôsob jeho rozdelenia na kupujúcich alebo predávajúcich a následky jeho porušenia (ďalej len "kvotácia") možno použiť aj v spojitosti s inými opatreniami [§ 1 ods. 2 písm. b)], ako je štátny intervenčný nákup.

(5) Zabezpečenie činností uvedených v odseku 2 písm. a) bod 1 vykonáva fond spravidla prostredníctvom fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „osoby"), ktoré majú oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti, a to podľa zmluvy uzavretej na základe verejnej súťaže,2c) zoznam týchto osôb je fond povinný uverejňovať vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(6) Na zabezpečenie úloh uvedených v odseku 2 písm. a) body 1 a 3 môže fond uzatvárať zmluvy so záujmovými samosprávnymi organizáciami, v ktorých sa združujú osoby vykonávajúce poľnohospodársku a potravinársku činnosť na určenie množstva výrobku na určité obdobie a spôsob jeho rozdelenia.

§ 2

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") na ťarchu svojho rozpočtu. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister"), ktorý rozhoduje o použití prostriedkov. Na jeho rozhodovanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.3)

(2) Fond je právnická osoba. Sídlom fondu je Bratislava. Orgánmi fondu sú rada fondu a riaditeľ fondu.

(3) Rada fondu je poradným orgánom ministra a má štrnásť členov. Predsedom rady fondu je minister. Ďalších členov rady fondu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky, ktorá určuje tiež podpredsedu rady fondu.

(4) Riaditeľ fondu je výkonným orgánom fondu, ktorého vymenúva a odvoláva po prerokovaní v rade fondu minister.

(5) Vláda vymenúva a odvoláva členov rady fondu na návrh ministra financií Slovenskej republiky, ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ministra hospodárstva Slovenskej republiky, predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, združenia spotrebiteľov,4) príslušného odborového orgánu a predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora predkladá návrh na štyroch členov rady fondu, z toho najmenej jedného zo samostatne hospodáriacich roľníkov, ostatní po jednom členovi.

(6) Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

(7) Rada fondu prerokúva najmä

a) návrhy opatrení na reguláciu agrárneho trhu a pravidiel postupu fondu pri ich výkone,

b) návrhy zásadných rozhodnutí o použití prostriedkov fondu podľa písmena a),

c) návrh rozpočtu a záverečný účet fondu,

d) návrh rokovacieho poriadku rady fondu a organizačného poriadku fondu.

(8) Členovia rady fondu sú pri výkone svojej činnosti povinní zachovávať mlčanlivosť a nestrannosť.4a) Ďalej nesmú s nimi byť uzatvárané zmluvy uvedené v § 1 ods. 5, ani nesmú byť členmi štatutárnych orgánov alebo osobami oprávnenými podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene právnickej osoby uvedenej v § 1 ods. 5.

§ 2a

(1) Rada fondu prerokúva zoznam všetkých poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, pre ktoré budú určené vyrovnávacie dávky pri dovoze a úroveň týchto dávok.

(2) Rada fondu navrhuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky výšku vyrovnávacích dávok pri dovoze výrobkov, ktorými sa vyrovnávajú cenové rozdiely medzi cenou z dovozu a cenou na tuzemskom trhu.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva všeobecne záväzným predpisom zoznam vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, pri ktorých sa môžu uplatniť vyrovnávacie dávky pri dovoze, určuje a mení výšku vyrovnávacích dávok pri dovoze a ustanovuje postup ich vyberania.

(4) Vyrovnávacie dávky pri dovoze výrobkov platia všetci dovozcovia výrobkov uvedených v zozname podľa odseku 3 v rámci colného konania. Tieto dávky sú príjmom fondu.

§ 3

(1) Zdrojom fondu sú

a) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,

b) tržby z predaja výrobkov získaných štátnymi intervenčnými nákupmi,

c) vyrovnávacie dávky pri dovoze, ktorými sa vyrovnávajú cenové rozdiely medzi cenou z dovozu a cenou na tuzemskom trhu,

d) dohodnuté príspevky od účastníkov trhu (napr. za prekročenie kvóty),

e) úroky z prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave,

f) príjmy z peňažného postihu žiadateľov za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov poskytnutých fondom,

g) ďalšie zdroje v súlade s osobitnými predpismi.

(2) Prostriedky fondu možno použiť na

a) štátne intervenčné nákupy výrobkov,

b) náklady spojené s prepravou, skladovaním, úpravou, spracovaním a predajom výrobkov získaných zo štátnych intervenčných nákupov,

c) náklady spojené s cenovou intervenciou pri vývoze,

d) úroky z úverov.

(3) Zostatok peňažných prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.

§ 4

(1) Fond je povinný zisťovať všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnosti použití prostriedkov fondu. Príslušné štátne orgány a organizácie5) mu za týmto účelom poskytujú informácie.

(2) O použití prostriedkov fondu uzatvára fond zmluvy o intervenčných nákupoch. Prostriedky fondu možno použiť len na účely, ktoré boli dohodnuté v zmluve; nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.

(3) Na uzavretie zmluvy o intervenčnom nákupe nie je právny nárok.

(4) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.6)

§ 4a

(1) Na návrh rady fondu bez zbytočného odkladu

a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1. zaraďuje do zoznamu tovaru s regulovanými cenami podľa osobitného predpisu2b) výrobky podľa tohto zákona,

2. vyhlasuje výšku garantovaných cien a iné rozhodnutia o regulácii cien,2b)

3. vyhlasuje výšku vyrovnávacích dávok pri dovoze a ich zmeny;

b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

1. zaraďuje do zoznamu tovaru, ktorého vývoz alebo dovoz vyžaduje úradné povolenie,7) výrobky podľa tohto zákona,

2. udeľuje úradné povolenie podľa bodu 1 a určuje jeho podmienky;

c) ministerstvo

1. vyhlasuje podmienky štátnych intervenčných nákupov a iných opatrení na podporu a organizovanie agrárneho trhu, ako aj ich začiatok a skončenie,

2. určuje rozsah vývozu a dovozu podľa písmena b),

3. vyhlasuje kvotáciu pri jednotlivých výrobkoch.

(2) V opatreniach uvedených v odseku 1 sa určí druh výrobkov, na ktorý sa vzťahujú, a okruh predávajúcich a kupujúcich, pre ktorý sú záväzné.

(3) Opatrenia na podporu a organizovanie agrárneho trhu sa vyhlasujú v dostatočnom časovom predstihu na časový úsek odvodený od biologických vlastností výrobkov a ich uplatnenie pre jednotlivých kupujúcich a predávajúcich môže byť podmienené uzatvorením zmluvy medzi nimi zodpovedajúcej tomuto časovému úseku alebo použitím určených obchodných podmienok.8)

§ 5

Podrobnosti o organizácii, činnosti, hospodárení a úlohách fondu vrátane postupu pri predkladaní jej návrhov upraví štatút fondu a rokovací poriadok rady fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (10. júlom 1991).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1993 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (26. augustom 1993).

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2a) § 20 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z.

2b) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách. Zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.

2c) § 281 Obchodného zákonníka.

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4) § 25 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

4a) § 73 ods. 2 Zákonníka práce.

5) § 1 Hospodárskeho zákonníka.

6) § 16 zákona SNR č. 592/1990 Zb.

7) § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb.

8) § 273 Obchodného zákonníka.