Oznámenie č. 128/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prevode pohľadávok a záväzkov federácie z poskytnutých návratných finančných výpomocí a štátnych záruk do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

Čiastka 36/1994
Platnosť od 01.06.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku 3 ods. 2.