Vyhláška č. 121/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

(v znení č. 107/1996 Z. z.)

Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do31.08.2007
Účinnosť od 01.05.1996 do31.08.2007
Zrušený 366/2007 Z. z.