Úplné znenie č. 12/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 4/1994
Platnosť od 04.02.1994