Oznámenie č. 117/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 32/1994
Platnosť od 13.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. marca 1994 na základe článku 6.