Oznámenie č. 116/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice

Čiastka 32/1994
Platnosť od 13.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň od výmeny diplomatických nót o jej schválení, t. j. 28. marca 1994, na základe článku 13 ods. 1.