Oznámenie č. 108/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

108

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa §7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 22. apríla 1994 č. 397/1994-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretá 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (oznámenie MPSVR SR č. 130/1993 Z. z.) a jej dodatok č. 1 z 26. augusta 1993 (oznámenie MPSVR SR č. 252/1993 Z. z.), Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov na rok 1993 uzavretá 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (oznámenie MPSVR SR č. 130/1993 Z. z.) a jej dodatok č. 1 z 26. augusta 1993 (oznámenie MPSVR SR č. 252/1993 Z. z.) a dodatok č. 2 z 9. decembra 1993 (oznámenie MPSVR SR č. 36/1994 Z. z.) sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 5/1994.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.