Oznámenie č. 107/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov vo vzťahu k Moldavskej republike, Gruzínskej republike, Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Kazašskej republike, Kirgizskej republike, Tadžickej republike a k Turkménskej republike

Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda v súlade so svojím článkom 26 ods. 2 stráca platnosť 17. apríla 1994.