Oznámenie č. 106/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o zrušení vízovej povinnosti vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia, k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a k Republike Bosna a Hercegovina

Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda v súlade so svojím článkom 14 stráca platnosť 17. mája 1994 vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia a k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a 18. mája 1994 vo vzťahu k Republike Bosna a Hercegovina.

Pôvodný predpis

06.05.1994