Oznámenie č. 104/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Slovenskej republike a Českej republike

Čiastka 29/1994
Platnosť od 03.05.1994 do22.03.2001
Zrušený 248/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1993 na základe článku 8.

Pôvodný predpis

03.05.1994